Popis: Logo.png

 

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

_____________________________________________________________________________________

 

Informace pro akcionáře, oznámení, výzvy

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2018

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 19.12.2019 v 11:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).

 

Pořad jednání valné hromady:

1)                  Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady,

2)                  zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,

3)                  zpráva dozorčí rady,

4)                  schválení řádné účetní závěrky,

5)                  rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018,

6)                  odvolání člena dozorčí rady,

7)                  volba člena dozorčí rady, navrhován

-          Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,

upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,

8)                  závěr.

 

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 10:30 hod.

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 18.11.2019.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:         14.11.2019

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            20.11.2018

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2017

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 20.12.2018 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10 (dále „valná hromada“).

 

Pořad jednání valné hromady:

9)                  Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady,

10)              zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017,

11)              zpráva dozorčí rady,

12)              schválení řádné účetní závěrky,

13)              rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017,

14)              závěr.

 

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 09:30 hod.

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 20.11.2018.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:         16.11.2018

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            20.11.2018

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2016

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

svolává řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).

 

Valná hromada se koná dne 08.09.2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Pořad valné hromady:

1)      Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,

2)      zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016,

3)      schválení řádné účetní závěrky,

4)      rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016,

5)      zpráva dozorčí rady,

6)      závěr.

 

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 07.08.2017 nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2016.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:         03.08.2017

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            02.08.2017

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2015

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

svolává řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).

 

Valná hromada se koná dne 22.12.2016 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Pořad valné hromady:

7)      Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,

8)      zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015,

9)      schválení řádné účetní závěrky,

10)   rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015,

11)   zpráva dozorčí rady,

12)   volba auditora,

13)   závěr.

 

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 18.11.2016 nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2015.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:         18.11.2016

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            18.11.2016

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2014

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

svolává řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).

 

Valná hromada se koná dne 11.09.2015 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Pořad valné hromady:

14)   Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,

15)   zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014,

16)   zpráva dozorčí rady,

17)   závěr.

 

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 03.08.2015 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2014.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:         04.08.2015

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            06.08.2015

_____________________________________________________________________________________

 

Aktuální stanovy společnosti

_____________________________________________________________________________________

 

Notářský zápis o rozhodnutích řádné valné hromady

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2013

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

svolává řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).

 

Valná hromada se koná dne 27.06.2014 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Pořad valné hromady:

18)   Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,

19)   zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013,

20)   zpráva dozorčí rady,

21)   rozhodnutí o vypořádání vlastněných vlastních akcií – snížení základního kapitálu (ZK),

-          důvodem snížení základního kapitálu je povinné snížení základního kapitálu společnosti a optimalizace kapitálové struktury společnosti,

-          základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 21.366.909,-- Kč,

-          s částkou odpovídající snížení ZK ve výši 21.366.909,-- Kč bude naloženo tak že o část ve výši 19.282.520,-- Kč se sníží účet vlastních akcií a část ve výši 2.084.389,-- Kč bude použita k vytvoření emisního ážia,

-          ke snížení základního kapitálu použije společnost 40.239 kusů vlastních akcií, které má společnost v majetku, a to tak, že společnost tyto akcie zničí,

22)   odvolání všech členů dozorčí rady,

23)   změna stanov společnosti,

24)   volba členů dozorčí rady, navrhován

-          Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,

-          upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,

25)   závěr.

 

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti. Důvodem pro tuto změnu stanov je ustanovení § 777 odstavce 5 zákona o obchodních korporacích.

 

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 21.05.2014 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky za obchodní rok 2013.

 

Představenstvo společnosti

 

Přílohy: Návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:         21.05.2014

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            23.05.2014

_____________________________________________________________________________________

 

Výzva k předložení akcií k vyznačení změn

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10

IČ: 445 69 173

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204

(dále jen „Společnost“)

 

rozhodlo o změně listinných akcií na majitele společnosti na listinné akcie na jméno

a

vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

 

všechny akcionáře společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., aby ve lhůtě do 30 dnů od oznámení této výzvy předložili listinné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, to je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Současně akcionář sdělí číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností, emailovou adresu, pokud bude souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi.

Vyznačení změn a zápis do seznamu akcionářů provádí v sídle společnosti každé pondělí, středu a čtvrtek od 09:00 do 12:00. Termín je třeba předem dohodnout na telefonním čísle +420 606 713 400 nebo na e-mailu vaculik@tpu.cz.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.

Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě, akcie nepředloží a neposkytne společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, pak společnost bude postupovat podle § 3 – akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:         21.03.2014

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            21.03.2014

_____________________________________________________________________________________

 

Oznámení o konání řádné valné hromady,

která se bude konat dne 30. července 2013 od 10.00 hod.

 

Představenstvo akciové společnosti

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10

IČ: 445 69 173 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204,

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen valná hromada),

 

která se bude konat dne 30.07.2013 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti (2.patro – zasedací místnost) s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a její schválení,

schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012.

3. Zpráva dozorčí rady.

4. Rozhodnutí o udělení souhlasu se zřízením zajištění závazků společnosti ENERGO PLUS CZ o.p.s.

5. Závěr.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář

se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc

prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění.

Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce

akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si

hradí akcionář.

 

Účetní závěrka za obchodní rok 2012 je k nahlédnutí v sídle společnosti od 24.06.2013 do dne konání

valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zasílání

kopie účetní závěrky na svůj náklad a nebezpečí.

 

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem

481 728

Pasiva celkem

481 728

Výnosy celkem

5 631  

Dlouhodobý majetek

479 916

Vlastní kapitál

478 933

Náklady celkem

7 240

Oběžná aktiva

1 678

Cizí zdroje

2 711

Hospodářský výsledek

- 1 609

Ostatní aktiva

134

Ostatní pasiva

24

 

 

 

Představenstvo Tlakové plynárny Ústí nad Labem a.s.

_____________________________________________________________________________________

© 2013 – 2019 Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.