Popis: Logo.png

 

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

_____________________________________________________________________________________

 

Informace pro akcionáře, oznámení, výzvy

_____________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává náhradní valnou hromadu Společnosti na den 15.01.2024 v 10:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).

 

Odůvodnění: Představenstvo společnosti svolalo valnou hromadu Společnosti s termínem konání 14.12.2023 od 11:00 hod (dále jen „řádná valná hromada“). S ohledem na skutečnost vznesené námitky akcionáře Petra Kořenka, že valná hromada není usnášeníschopná, svolává představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 414 ZOK náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání, jaký měla mít řádná valná hromada.

 

Pořad jednání valné hromady:

1)     Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

2)     Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022.

3)     Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.

4)     Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022.

5)     Závěr.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění

Ad 1)     Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

Ad 2)     Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2022 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2022.

Ad 3)     Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2022.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2022 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2022.

Ad 4)     Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2022 – účetní zisk ve výši 85.168.680,18 Kč bude celý převeden na nerozdělený zisk minulých let.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku. Společnost bude mít v následujícím období (2023-2025) výdaje spojené s realizací sanací pozemků a staveb v předpokládané výši cca 125.000.000,00 Kč a dále výdaje ve výši 80.000.000,00 Kč u připravovaných dlouhodobých projektů, souvisejících se zhodnocením nemovitého majetku ve vlastnictví společnosti, na které je vhodnější využít vlastní zdroje než financovat cizími zdroji, což by v současné ekonomické situaci bylo nákladnější, proto navrhujeme nevyplácet podíly na zisku a převést celý zisk na účet nerozděleného zisku minulých let.

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 09:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

a)      fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,

b)     právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.01.2024. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.

 

Řádná účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.tpu.cz) a dále je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

Luboš Mareček

předseda představenstva

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          28.12.2023

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            28.12.2023

 

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2022

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 14.12.2023 v 11:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).

 

Pořad jednání valné hromady:

6)     Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

7)     Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022.

8)     Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.

9)     Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022.

10)  Závěr.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění

Ad 1)     Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

Ad 2)     Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

Ad 3)     Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2022.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Ad 4)     Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2022 – účetní zisk ve výši 85.168.680,18 Kč bude celý převeden na nerozdělený zisk minulých let.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

c)      fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,

d)     právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 14.12.2023. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.

 

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

Luboš Mareček

předseda představenstva

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          13.11.2023

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            13.11.2023

 

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 30.08.2022 v 11:00 hodin v Notářské kanceláři JUDr. Vratislava Makovce na adrese U Plovárny 438/3, Děčín (dále „valná hromada“).

 

Pořad jednání valné hromady:

1)     Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

2)     Schválení prodeje majetku společnosti.

3)     Závěr.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění

Ad 1)     Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

Ad 2)     Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje prodej majetku společnosti:

-        pozemek parcelní číslo 814, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.; pozemek parcelní číslo 818, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.; pozemky parcelní čísla 820; 822; 825; 826; 827; 828; 829; 830; 831/1; 831/2; 832; pozemek parcelní číslo 838, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.; pozemky parcelní čísla 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 848; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 865; 866; 867; 868; 875/1; 876/3; 878/4; 898/3; 898/4; 898/6; 898/9; 898/11; 898/13; 898/14; 898/17; 898/25; 898/55; 898/56; 898/57; 898/58; 898/59; 898/60; 898/61; 898/62; pozemek parcelní číslo 898/63, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; pozemky parcelní čísla 898/64; 898/65; 898/102; 898/103; 898/104; 898/105; 898/113; 898/115; 898/116; 898/117; 898/118, 898/119; 898/120; 898/123; 898/124; 898/125; 898/126; 898/127; 898/128; 898/129; 898/130; 898/131; 898/132; 898/133; 898/134; 898/136; 898/139; 898/142; 898/144; 898/145; 898/156; 898/157; 898/159; 898/270; 898/271; 898/272; 898/273; 898/295; 898/377; 898/427; 898/428; 898/443; 898/444; 898/445; 898/446; 898/447; 898/448; 898/449; 898/450; 898/451; všechny zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 763 pro katastrální území Všebořice;

-        pozemky parcelní čísla 131/1; 132/1; 132/2; 132/3; 132/4; 134/1; a pozemek parcelní číslo 135, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; všechny zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 47, pro katastrální území Český Újezd;

-        pozemek parcelní číslo 82, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 36, pro katastrální území Střížovice u Ústí nad Labem;

-        Odvodňovací potrubí z rybníku Dělouš; Labské přivaděče (dvě potrubí); Centrální přeložka potoků; Odvodnění Ďáblova rybníka; Odkanalizování Chlumeckého rybníku; Kanalizace nad Labskými přivaděči.“

Odůvodnění: Převod části jmění, která znamená podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání, schvaluje dle § 421 odst. (2), písm. m) valná hromada. Společnost nemá prostředky na případné investice, Ministerstvo financí ČR na předmětných nemovitostech nedokončilo sanace, kde likvidace těchto ekologických škod se bude pohybovat v řádech desítek milionů korun, pro společnost tyto nemovitosti představují pouze náklad v podobě daně z nemovitosti ve výši 350 tis. Kč/rok bez možnosti jakýchkoliv výnosů.

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

e)     fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,

f)       právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30.08.2022. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

Luboš Mareček

předseda představenstva

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          28.07.2022

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            28.07.2022

 

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2021

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 30.06.2022 v 11:00 hodin v Notářské kanceláři JUDr. Vratislava Makovce na adrese U Plovárny 438/3, Děčín (dále „valná hromada“).

 

Pořad jednání valné hromady:

1)           Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

2)           Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021.

3)           Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.

4)           Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021.

5)           Schválení prodeje majetku společnosti.

6)           Závěr.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění

Ad 1)     Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

Ad 2)     Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

Ad 3)     Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2021.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Ad 4)     Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2021 – účetní ztráta ve výši 631.345,14 Kč bude celá uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

Ad 5)     Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje prodej majetku společnosti:

-        pozemek parc. č. 814, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; pozemek parc. č. 818, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; p.p.č. 820; p.p.č. 822; p.p.č. 825; p.p.č. 826; p.p.č. 827; p.p.č. 828; p.p.č. 829; p.p.č. 830; p.p.č. 831/1; p.p.č. 831/2; p.p.č. 832, p.p.č. 838, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; p.p.č. 839; p.p.č. 840; p.p.č. 841; p.p.č. 842; p.p.č. 843; p.p.č. 844; p.p.č. 845; p.p.č. 846; p.p.č. 848; p.p.č. 849; p.p.č. 850; p.p.č. 851; p.p.č. 852; p.p.č. 853; p.p.č. 854; p.p.č. 865; p.p.č. 866; p.p.č. 867; p.p.č. 868; p.p.č. 875/1; p.p.č. 876/3; p.p.č. 878/4; p.p.č. 898/3; p.p.č. 898/4; p.p.č. 898/6; p.p.č. 898/9; p.p.č. 898/11; p.p.č. 898/13; p.p.č. 898/17; p.p.č. 898/25; p.p.č. 898/55; p.p.č. 898/56; p.p.č. 898/57; p.p.č. 898/58; p.p.č. 898/59; p.p.č. 898/60; p.p.č. 898/61; p.p.č. 898/62; p.p.č. 898/63, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; p.p.č. 898/64; p.p.č. 898/65; p.p.č. 898/102; p.p.č. 898/103; p.p.č. 898/104; p.p.č. 898/105; p.p.č. 898/113; p.p.č. 898/115; p.p.č. 898/116; p.p.č. 898/117; p.p.č. 898/118,; p.p.č. 898/119; p.p.č. 898/120; p.p.č. 898/123; p.p.č. 898/124; p.p.č. 898/125; p.p.č. 898/126; p.p.č. 898/127; p.p.č. 898/128; p.p.č. 898/129; p.p.č. 898/130; p.p.č. 898/131; p.p.č. 898/132; p.p.č. 898/133; p.p.č. 898/134; p.p.č. 898/136; p.p.č. 898/139; p.p.č. 898/142; p.p.č. 898/144; p.p.č. 898/145; p.p.č. 898/156; p.p.č. 898/157; p.p.č. 898/159; p.p.č. 898/270; p.p.č. 898/271; p.p.č. 898/272; p.p.č. 898/273; p.p.č. 898/295; p.p.č. 898/377; p.p.č. 898/427; p.p.č. 898/428; p.p.č. 898/443; p.p.č. 898/444; p.p.č. 898/445; p.p.č. 898/446; p.p.č. 898/447; p.p.č.  898/448; p.p.č. 898/449; p.p.č. 898/450; p.p.č. 898/451; všechny zapsané na LV č. 763 pro katastrální území Všebořice;

-        pozemek parc. č. 131/1; p.p.č. 132/1; p.p.č. 132/2; p.p.č. 132/3; p.p.č. 132/4; p.p.č. 134/1; a p.p.č. 135, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; všechny zapsané na LV č. 47, pro katastrální území Český Újezd;

-        pozemek parc. č. 82, zapsaný na LV č. 36, pro katastrální území Střížovice u Ústí nad Labem;

-        Odvodňovací potrubí z rybníku Dělouš; Labské přivaděče (dvě potrubí); Centrální přeložka potoků; Odvodnění Ďáblova rybníka; Odkanalizování Chlumeckého rybníku; Kanalizace nad Labskými přivaděči.“

Odůvodnění: Převod části jmění, který znamená podstatnou změnu schvaluje dle § 421 odst. (2) valná hromada.

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

a)      fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,

b)     právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30.06.2022. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.

 

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          30.05.2022

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            30.05.2022

 

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2020

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 21.12.2021 v 11:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).

 

Pořad jednání valné hromady:

1)           Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.

2)           Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

3)           Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020.

4)           Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.

5)           Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020.

6)           Závěr.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění

Ad 1)     Návrh usnesení: „Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Marie Doušová, ověřovatelé zápisu Marian Hrbáček a Miloslav Machalouš, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík a Luboš Mareček.“

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

Ad 2)     Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020.“

Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Ad 3)     Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

Ad 4)     Návrh usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2020.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Ad5)       Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2020 – zisk ve výši 145.758,18 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

c)      fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,

d)     právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2021.

 

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          18.11.2021

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            18.11.2021

 

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2019

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 21.12.2021 v 10:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).

 

Pořad jednání valné hromady:

1)     Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.

2)     Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

3)     Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019.

4)     Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.

5)     Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019.

6)     Závěr.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění

Ad 1)     Návrh usnesení: „Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Marie Doušová, ověřovatelé zápisu Marian Hrbáček a Miloslav Machalouš, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík a Luboš Mareček.“

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

Ad 2)     Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019.“

Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Ad 3)     Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

Ad 4)     Návrh usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2019.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Ad5)       Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2019 – účetní ztráta ve výši 1.029.048,21 Kč bude celá uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 9:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

e)     fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,

f)       právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2021.

 

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          18.11.2021

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            18.11.2021

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2018

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 19.12.2019 v 11:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).

 

Pořad jednání valné hromady:

1)               Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady,

2)               zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,

3)               zpráva dozorčí rady,

4)               schválení řádné účetní závěrky,

5)               rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018,

6)               odvolání člena dozorčí rady,

7)               volba člena dozorčí rady, navrhován

-        Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,

upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,

8)               závěr.

 

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 10:30 hod.

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 18.11.2019.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          14.11.2019

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            20.11.2018

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2017

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 20.12.2018 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10 (dále „valná hromada“).

 

Pořad jednání valné hromady:

9)               Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady,

10)            zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017,

11)            zpráva dozorčí rady,

12)            schválení řádné účetní závěrky,

13)            rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017,

14)            závěr.

 

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 09:30 hod.

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 20.11.2018.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          16.11.2018

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            20.11.2018

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2016

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

svolává řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).

 

Valná hromada se koná dne 08.09.2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Pořad valné hromady:

1)     Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,

2)     zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016,

3)     schválení řádné účetní závěrky,

4)     rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016,

5)     zpráva dozorčí rady,

6)     závěr.

 

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 07.08.2017 nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2016.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          03.08.2017

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            02.08.2017

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2015

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

svolává řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).

 

Valná hromada se koná dne 22.12.2016 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Pořad valné hromady:

7)     Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,

8)     zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015,

9)     schválení řádné účetní závěrky,

10)  rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015,

11)  zpráva dozorčí rady,

12)  volba auditora,

13)  závěr.

 

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 18.11.2016 nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2015.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          18.11.2016

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            18.11.2016

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2014

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

svolává řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).

 

Valná hromada se koná dne 11.09.2015 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Pořad valné hromady:

14)  Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,

15)  zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014,

16)  zpráva dozorčí rady,

17)  závěr.

 

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 03.08.2015 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2014.

 

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          04.08.2015

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            06.08.2015

_____________________________________________________________________________________

 

Aktuální stanovy společnosti

_____________________________________________________________________________________

 

Notářský zápis o rozhodnutích řádné valné hromady

_____________________________________________________________________________________

 

Účetní závěrka za rok 2013

_____________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

svolává řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).

 

Valná hromada se koná dne 27.06.2014 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Pořad valné hromady:

18)  Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,

19)  zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013,

20)  zpráva dozorčí rady,

21)  rozhodnutí o vypořádání vlastněných vlastních akcií – snížení základního kapitálu (ZK),

-        důvodem snížení základního kapitálu je povinné snížení základního kapitálu společnosti a optimalizace kapitálové struktury společnosti,

-        základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 21.366.909,-- Kč,

-        s částkou odpovídající snížení ZK ve výši 21.366.909,-- Kč bude naloženo tak že o část ve výši 19.282.520,-- Kč se sníží účet vlastních akcií a část ve výši 2.084.389,-- Kč bude použita k vytvoření emisního ážia,

-        ke snížení základního kapitálu použije společnost 40.239 kusů vlastních akcií, které má společnost v majetku, a to tak, že společnost tyto akcie zničí,

22)  odvolání všech členů dozorčí rady,

23)  změna stanov společnosti,

24)  volba členů dozorčí rady, navrhován

-        Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,

-        upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,

25)  závěr.

 

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti. Důvodem pro tuto změnu stanov je ustanovení § 777 odstavce 5 zákona o obchodních korporacích.

 

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 21.05.2014 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky za obchodní rok 2013.

 

Představenstvo společnosti

 

Přílohy: Návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          21.05.2014

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            23.05.2014

_____________________________________________________________________________________

 

Výzva k předložení akcií k vyznačení změn

 

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10

IČ: 445 69 173

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204

(dále jen „Společnost“)

 

rozhodlo o změně listinných akcií na majitele společnosti na listinné akcie na jméno

a

vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

 

všechny akcionáře společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., aby ve lhůtě do 30 dnů od oznámení této výzvy předložili listinné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, to je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Současně akcionář sdělí číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností, emailovou adresu, pokud bude souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi.

Vyznačení změn a zápis do seznamu akcionářů provádí v sídle společnosti každé pondělí, středu a čtvrtek od 09:00 do 12:00. Termín je třeba předem dohodnout na telefonním čísle +420 606 713 400 nebo na e-mailu vaculik@tpu.cz.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.

Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě, akcie nepředloží a neposkytne společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, pak společnost bude postupovat podle § 3 – akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Představenstvo společnosti

 

Datum zveřejnění na webových stránkách:          21.03.2014

Datum zveřejnění v Obchodním věstníku:            21.03.2014

_____________________________________________________________________________________

 

Oznámení o konání řádné valné hromady,
která se bude konat dne 30. července 2013 od 10.00 hod.

 

Představenstvo akciové společnosti

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10

IČ: 445 69 173 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204,

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen valná hromada),

 

která se bude konat dne 30.07.2013 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti (2.patro – zasedací místnost) s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a její schválení,

schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012.

3. Zpráva dozorčí rady.

4. Rozhodnutí o udělení souhlasu se zřízením zajištění závazků společnosti ENERGO PLUS CZ o.p.s.

5. Závěr.

 

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář

se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc

prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění.

Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce

akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si

hradí akcionář.

 

Účetní závěrka za obchodní rok 2012 je k nahlédnutí v sídle společnosti od 24.06.2013 do dne konání

valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zasílání

kopie účetní závěrky na svůj náklad a nebezpečí.

 

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem

481 728

Pasiva celkem

481 728

Výnosy celkem

5 631  

Dlouhodobý majetek

479 916

Vlastní kapitál

478 933

Náklady celkem

7 240

Oběžná aktiva

1 678

Cizí zdroje

2 711

Hospodářský výsledek

- 1 609

Ostatní aktiva

134

Ostatní pasiva

24

 

 

 

Představenstvo Tlakové plynárny Ústí nad Labem a.s.

_____________________________________________________________________________________

© 2013 – 2023 Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.